Statut

Specjalistycznej Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Poradnia Rodzinna prowadzona przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie, zwana dalej „Poradnią”, została powołana dekretem Biskupa Ordynariusza Diecezji Legnickiej.

Poradnię na zewnątrz reprezentuje zarząd Stowarzyszenia Wiara-Rodzina-Życie wraz z dyrektorem poradni.

§ 2

Organem prowadzącym Poradnię jest Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie z siedzibą w Bolesławcu.

Organem nadzorującym jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii diecezjalnej diecezji legnickiej.

§ 3

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez dyżury pracowników, z wyjątkiem niedziel i świąt obowiązkowych.

§ 4

Poradnia działalnością swoją obejmuje mieszkańców miasta Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego.

§ 5

Poradnia oferuje swoje usługi nieodpłatnie.

II. CELE

§ 6

Poradnia działa w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dn. 29.11.1990 r. (DzU 98.64.414-tekst jednolity, zm: DzU 98.106.668., DzU 98.117.756; DzU 98.162.1118; DzU 98.162.1126; DzU 99.20.170; DzU 99.79.885; Dz .U 99.90.1001; DzU 00.10.238; DzU 00.12.136; Dz.U 00.19.238) Art. 10a p.4 o „organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych a także terapii rodzinnej” .Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z dnia 1maja 2003 r. R. III, &2 pkt.43.

§ 7

Poradnia realizuje cele wymienione w § 6 poprzez następujące działania:

 1. Upowszechnienie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny, wzbogacającej i udoskonalającej więź małżeńską i kulturę rodzicielską.
 2. Udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych i praw­nych osobom i rodzinom, przeżywającym problemy i konflikty bądź znajdującym się w  innej sytuacji kryzysowej (np. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich).
 3. Wspieranie młodych ludzi przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do podjęcia zadań w małżeństwie i rodzinie.
 4. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ochrona macierzyństwa, gdy kobieta znajduje się w sytuacji jego zagrożenia.
 5. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz pomoc w trudnościach wynikających z problemów opiekuńczych i wychowawczych.
 6. Inne: doradztwo zawodowe, edukator cukrzyków, logopedia.
III. ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI

§ 8

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie poradnictwa oraz działalność diagnostyczną i terapeutyczną, w tym poradnictwo rodzinne dla małżeństw, rodziców, dzieci i młodzieży (pedagogiczne, psychologiczne, duszpasterskie itp.);

IV. PRACOWNICY PORADNI

§ 9

W skład zespołu realizującego w/w zadania wchodzą:

 1. Doradca życia rodzinnego.
 2. Psycholog.
 3. Psychoterapeuta i socjoterapeuta
 4. Psychiatra
 5. pedagog
 6. Dietetyk płodności
 7. Doradca zawodowy
 8. Edukator cukrzyków
 9. osoba duchowna, zakonna
 10. inne: fizjoterapeuta, terapeuta rodzin, logopeda, specjalista z zakresu komunikacji w rodzinie, radca prawny, prawnik kanonista, terapeuta uzależnień i współuzależnień

§ 10

Dyrektor Poradni:

 1. Jest powoływany przez Biskupa Diecezjalnego na wniosek Stowarzyszenia Wiara-Rodzina-Życie, w porozumieniu z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin.
 2. Kieruje bieżącą działalnością placówki.
 3. Realizuje uchwały organu założycielskiego i zespołu specjalistów pracują­cych w Poradni.
 4. Jest odpowiedzialny za zatrudnionych w placówce, w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania pracowników, po konsultacji z Diecezjal­nym Duszpasterzem Rodzin i Zarządem Stowarzyszenia.
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracowni­kom placówki.

§ 11

Szczegółowy zakres obowiązków osób pracujących w Poradni oraz organizację ich pracy określa wewnętrzny regulamin opracowany przez zespół specjalistów Poradni zatwierdzony przez Dyrektora.

V. ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

§ 12

W skład Zespołu Specjalistów Poradni wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy zatrudnieni pracownicy wraz z przedstawicielami organu założycielskiego. Dyrektor może na posiedzenie Zespołu zapraszać kierowników innych placówek, lekarzy specjalistów i inne zainteresowane osoby (np. psychologów, pedagogów). Zaproszeni uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 13

Zespół Specjalistów:

 1. Zatwierdza roczny plan pracy Poradni, regulamin dotyczący wewnętrznej organizacji pracy placówki, plan budżetowy oraz roczne sprawozdania.
 2. Ustala formy współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie.
 3. Podejmuje odpowiednie uchwały i czuwa nad ich realizacją.
 4. Analizuje szczególnie trudne przypadki małżeństw, dzieci i młodzieży oraz podejmuje decyzje w sprawie dalszego postępowania.

§ 14

Rozstrzyganie sytuacji konfliktowych dokonuje się na drodze mediacji. Ostateczną instancją rozstrzygającą jest Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.

VI. DOKUMENTACJA PORADNI

§ 15

Do podstawowych dokumentów, które powinny znajdować się w Poradni zalicza się:

 1. Orzeczenie organizacyjne.
 2. Plan pracy.
 3. Dziennik zajęć specjalistów.
 4. Księga protokołów z posiedzeń Zespołu Specjalistów Poradni.
 5. Dziennik korespondencyjny.
 6. Dokumenty obrazujące pracę Poradni (w tym zeszyt rejestracji klientów).
 7. Tygodniowy (miesięczny) rozkład pracy Poradni.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Likwidacja Poradni Rodzinnej może nastąpić po podjęciu decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia na mocy dekretu Biskupa Diecezjalnego Diecezji Legnickiej.
 2. Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „EFFATA”
przy Stowarzyszeniu Wiara-Rodzina-Życie
ul. Kubika 4 59-700 Bolesławiec