O nas

Organem prowadzącym Specjalistyczną Poradnię Rodzinną „Effata” w Bolesławcu jest Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie

Celem Stowarzyszenia jest głoszenie Królestwa Bożego przez wspieranie ewangelizacji i służbę w Kościele katolickim, zwłaszcza przez służbę małżeństwu.

Stowarzyszenie jest ruchem o charakterze diakonijnym, a jego członkowie starają się być świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami, gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Nazwa „Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie” wskazuje na trzy podstawowe wartości, które chce ono upowszechniać, czyli na wiarę jako fundament życia duchowego i zjednoczenia z Bogiem, następnie na rodzinę jako „domowy kościół”, w którym dojrzewa autentyczna wiara, i w końcu na życie jako bezcenny dar od Boga oraz owoc miłości, który tworzy rodzinę.

Duchowość Stowarzyszenia i kierunki wzrostu życia w łasce wyznaczają Drogowskazy Nowego Człowieka Ruchu Światło-Życie oraz duchowość kalasantyńska. Fundamentalnym źródłem i spoiwem wymienionych kierunków duchowości jest adoracja eucharystyczna. Szczególną troską Stowarzyszenia jest nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez podejmowanie różnego rodzaju działań, a zwłaszcza:

 • promocję ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci poprzez tworzenie instytucji Okna Życia, wspieranie Domów Dziecka, a także wspieranie procesu adopcji i idei rodzinnych domów dziecka;
 • podejmowanie działań związanych z ochroną życia poczętego;
 • utworzenie i prowadzenie instytucji Centrum Wsparcia Rodziny;
 • organizowanie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego;
 • organizowanie rekolekcji, szkoleń i konferencji; – prowadzenie kursów przedmałżeńskich;
 • zakładanie i prowadzenie domów rekolekcyjnych;
 • tworzenie zespołów modlitewnych uzdrowienia wewnętrznego z zespołem pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej;
 • podejmowanie działalności charytatywnej, zwłaszcza wspierającej rodzinę;
 • wydawanie literatury katolickiej;
 • wspieranie Zakonu Pijarów w procesie wychowywania dzieci i młodzieży oraz w duszpasterstwie i pomocy małżeństwom i rodzinom;
 • prowadzenie działalności gospodarczej dla zdobywania środków koniecznych do realizacji wyznaczonych celów.